PRIVACY POLICY

Terre à Reini stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen, in overeenstemming met de Verordening van 27 april 2016 over de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Deze privacy policy is van toepassing op alle relaties tussen mij en klanten, tussenpersonen, en al wie een beroep wil doen op mijn diensten.

Verantwoordelijke verwerking: Reini Declerck, gevestigd te 8480 Lichtervelde, Melkerijstraat 4, ondernemingsnummer BE 0699.538.957, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Terre à Reini
Melkerijstraat 4
8480 Ichtegem

Tel: +32 (0)474/98 17 96
info@terreareini.be 

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:

Terre à Reini neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Terre à Reini via de bovenstaande contactgegevens.

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

Terre à Reini verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de aangeboden diensten en/of omdat u deze zelf aan Terre à Reini (heeft) verstrekt en/of omdat de verwerking noodzakelijk is om een opdracht uit te voeren die Terre à Reini werd opgedragen.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die (gebeurlijk) worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Terre à Reini verwerkt (gebeurlijk) geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

De website van Terre à Reini en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Terre à Reini kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Terre à Reini raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat Terre à Reini zonder toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact  op via info@terreareini.be.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk:

Terre à Reini verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent
 • Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Terre à Reini 
 • Het afhandelen van uw (gebeurlijke) betalingen
 • Het verzenden van nieuwsbrieven of promoties
 • U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Terre à Reini verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is (bv. voor fiscale overheden)

Geautomatiseerde besluitvorming:
Terre à Reini neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Hoe lang bewaart Terre à Reini persoonsgegevens: 

Behoudens uw uitdrukkelijke toestemming om bepaalde gegevens langer bij te houden, houd ik uw persoonsgegevens niet langer bij dan nodig. Ik houd uw persoonsgegevens maar zo lang bij als vereist is om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen of om mijn diensten op een correcte manier te verlenen of omdat ik een gerechtvaardigd belang heb om die persoonsgegevens bij te houden (bv. in geval van openstaande facturen).

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Terre à Reini verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of de overeenkomst met u. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Terre à Reini een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Terre à Reini blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Terre à Reini gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Er is een verwerkingsovereenkomst gesloten met Google Analytics. De gegevens worden anoniem verwerkt en zijn niet terug te voeren op het individu. ‘Gegevens delen’ in Google Analytics is uitgeschakeld. Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google diensten in combinatie met Google Analytics cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee onze website worden geoptimaliseerd. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Terre à Reini en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Terre à Reini een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@terreareini.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Terre à Reini houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, uiterlijk ten laatste binnen de dertig dagen, op uw verzoek.

U dient wel voor ogen te houden dat Terre à Reini gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van wettelijke verplichtingen en gerechtvaardigde belangen van Terre à Reini.

 

Update Privacyverklaring:

Terre à Reini is gerechtigd om deze Privacy policy up te daten door een nieuwe versie te plaatsen op deze website. Het is in dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen.

Terre à Reini wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel.:  +32 (0)2 274 48 00
Fax:  +32 (0)2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be